(3) | Α (7) | Β (18) | Γ (10) | Δ (14) | Ε (3) | Ζ (2) | Θ (9) | Ι (1) | Κ (38) | Λ (6) | Μ (17) | Ν (3) | Π (8) | Ρ (3) | Σ (9) | Φ (1) | Χ (2) | Ψ (1)
Title Sort descending
Κάβρα Ζ., ''Στοιχεία της Aριθμητικής και Aλγέβρης''
Κάβρας Ζήσης (~1760 - ~1844)
Καΐρης Θεόφιλος (1784 - 1853)
Καρανδηνού Ι., ''Θεωρήματα τινά περί πολυγωνομετρίας''
Καρανδηνού Ι., ''Σειρά στοιχειώδους Μαθηματικής, τόμος Α': Στοιχεία Αριθμητικής''
Καρανδηνού Ι., ''Σειρά στοιχειώδους Μαθηματικής, τόμος Β': Στοιχεία Γεωμετρίας''
Καρανδηνού Ι., ''Σειρά στοιχειώδους Μαθηματικής, τόμος Γ': Ανάλυσις Γεωμετρική''
Καρανδηνού Ι., ''Σειρά στοιχειώδους Μαθηματικής, τόμος ΣΤ': Πραγματεία Τριγωνομετρίας''
Καραντινός ή Καρανδηνός Ιωάννης (1784 - 1834)
Καραντινού Ι. ''Διασάφησις εις την επίτομον θεωρίαν... του κυρίου Λακρουά''
Καραντινού Ι. ''Παρατήρησις περί του γενικού τύπου των συνδυασμών''
Καστάνη Ν., Μια Εισαγωγή στη Νεοελληνική Μαθηματική Παιδεία
Κομμητάς Στέφανος (1762 - 1830)
Κορδικά Π. ''Ομιλίαι περί Πληθύος Kόσμων''
Κορυδαλλεύς Θ. ''Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους''
Κορυδαλλεύς Θεόφιλος (~1570 - 1646)
Κούμα Κ., '' Σύνταγμα φιλοσοφίας'' , Τόμος 1
Κούμα Κ., '' Σύνταγμα φιλοσοφίας'' , Τόμος 2
Κούμα Κ., '' Σύνταγμα φιλοσοφίας'' , Τόμος 3
Κούμα Κ., '' Σύνταγμα φιλοσοφίας'' , Τόμος 4
Κούμα Κ., "Ἱστορίαι τῶν Ἀνθρωπίνων Πράξεων ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων ἕως τῶν ἡμερῶν μας"
Κούμα Κ., '' Σύνοψις Φυσικής''
Κούμα Κ., ''Σειράς Στοιχειωδούς των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών Τόμος 1''
Κούμα Κ., ''Σειράς Στοιχειωδούς των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών Τόμος 2''
Κούμα Κ., ''Σειράς Στοιχειωδούς των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών Τόμος 3''
Κούμα Κ., ''Σειράς Στοιχειωδούς των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών Τόμος 4''
Κούμα Κ., ''Σειράς Στοιχειωδούς των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών Τόμος 5''
Κούμα Κ., ''Σειράς Στοιχειωδούς των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών Τόμος 6''
Κούμα Κ., ''Σειράς Στοιχειωδούς των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών Τόμος 7''
Κούμα Κ., ''Σειράς Στοιχειωδούς των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών Τόμος 8''
Κούμα Κ., ''Σύνοψις Επιστημών δια τους πρωτόπειρους''
Κούμα Κ., ''Σύνοψις της ιστορίας της φιλοσοφίας ''
Κούμα Κ., ''Των κωνικών τομών αναλυτική πραγματεία''
Κούμας Κωνσταντίνος (1777 - 1836)
Κωνσταντάς Γρηγόριος (1758 - 1844)
Κωνσταντάς Γρηγόριος: βίος, έργο.