Θεοτόκη N., ''Στοιχείων Μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθέντων'' Τόμος 3

Στοιχείων μαθηματικῶν ... συνερανισθέντων ὑπὸ τοῦ ... ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀστραχανίου κυρίου Νικηφόρου, Φιλοτίμῳ δὲ δαπάνῃ ... αὐταδέλφων Ζωσιμᾶ Τόμος Τρίτος, περιέχων τὰ περὶ τὴν Ἄλγεβραν. Ἐν Μόσχᾳ. Ἐν τῷ τῆς Κοινότητος Τυπογραφείῳ παρὰ Ρηδηγέρῳ καὶ Κλαυδίῳ. Ἔτει 1799.

Εξώφυλλο
Θεοτόκης
Τίτλος
Στοιχείων Μαθηματικών εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανισθένων
Συγγραφείς
Νικηφόρος Θεοτόκης
Έτος Έκδοσης
1799
Τόπος Έκδοσης
Μόσχα