Λάππα Κ., Προφορικές Παραδόσεις για τον Βενιαμίν Λέσβιο και η χρήση τους στις Βιογραφίες του.

Το καλοκαίρι του 1937 ό Μανουήλ Γεδεών (1851-1943) στέλνει στον μητροπολίτη Μηθύμνης [Διονύσιο Μηνά] μια ανέκδοτη βιογραφία του Βενιαμίν Λεσβίου (1759-1824). Ή βιογραφία συνοδευόταν άπο ένα γράμμα στο όποίο ό Γεδεών τον ενημέρωνε για την προέλευση του κειμένου: «έργον ίδιόγραπτον υπάρχει του μακαρίτου φίλου μου Σοφοκλέους Κ. τοΰ εξ Οικονόμων άποσταλεϊσαν εις έμέ κατά το τέλος του 1869, διετήρησα μέχρι σήμερον». Στο ίδιο γράμμα ό Γεδεών παρέθετε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία για τον Βενιαμίν και ζητούσε άπο τον μητροπολίτη «χάριν της μνήμης και τοΰ Βενιαμίν και του Σοφοκλέους Οικονόμου» να δημοσιεύσει τη βιογραφία στο Δελτίον της μητρόπολης Μηθύμνης, όπως και έγινε.

Πλήρες κείμενο  

Πηγή: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8430

Συγγραφείς
Κώστας Λάππας